NOTE

This blog is built for common people,Ayurvedic doctors and students, its my small effort to guide you to know more about Ayurvedic Science.Ihis work is a compilation work of relevant data's that I have collected from different source.If you have any complaint regarding the information's contact me through my e-mail address.Hope this blog will help you to know theories of Ayurveda Science.I am Dr.Pouse Poulose M.S (Ay) ,if you want my Online Consultation and Advice contact me in my e-mail I.D pousepoulose@gmail.com

WARNING

"SELF-TREATMENT IS DANGEROUS AND DON'T DO ANY SELF-TREATMENT BY READING THE INFORMATION THAT I SHARED IN THIS BLOG.USE MEDICAL INFORMATION THAT I SHARED ONLY UNDER THE GUIDANCE OF A AYURVEDIC DOCTOR"

Sunday, July 20, 2014

JARANA AND ITS IMPORTANCE IN RASASHASTRA

JARANA  AND ITS IMPORTANCE IN RASASHASTRA

eÉÉUhÉ
}According  to  vachaspathya:

             “jaarayathi jaraka
jaraka’ –  substance which are to be digested , digestive.
One which causing decay  of any substance which can decay.
              “jaaryate anena eti
         
 one which cause decay……

In Sanskrit -English dictionary of Monier Williams –
     
    (a) A process of causing decay
    (b) process of digesting
    (c) oxidation of minerals
    (d) consumer
    (e) condiment
      Jarana is an important process of parada (mercury) in which parada is made to consume/ingest & digest various satvas obtained from minerals & some of the metals in different proportions in order to make the parada highly potentiated for both lohavedha & rasayana point of view.
 
 ‘Jarana’ is one among the 18 samskaras mentioned for parada(13th samskara).
18 samskaras of PARADA are
1.SWETANA                 (11) GARBHA DRUTI
2.MARDANA                (12) BAAHYA DRUTHI
3.MOORCHANA           (13) JARANA
4.UTTHAPANA             (14) PARADA RANJANA
5.PAATANA                 (15) SARANAM
6.ROODHANA              (16) SANKRAMANAM
7.NIYAAMANA              (17) VEDHAKARMA
8.SANDEEPANA            (18)SHAREERA YOGA.
9.GAGANABAKSHANA  
10.SANCHARANAM        
            SìÓiÉ aÉëÉxÉ mÉËUlÉqÉÉå ÌuÉQû rÉl§ÉÉÌS rÉÉåaÉiÉ:|
        eÉÉUhÉåirÉÑcrÉiÉå iÉxrÉÉ: mÉëMüÉUÉ: MüÉåÌOûzÉ:”
                                        (RRS- 8/83)    (Rasendra chintamani- 4/102)
Assimilation of various liquefied offerings like lohas, satvas, ratnas etc by parada with the help of vida & yantra is called ‘Jarana’,it can be achieved by several methods.              
 Grasa  – offerings like loha satvas ,mineralsetc.
 Druta  – liquefied.
 Bida   -  inorder to digest grasa put into the parada , a special kind of preparation  called ‘Bida’ is used. It is prepared by ‘ksharas’ ‘lavanas’ ‘amlas’, ‘khanijas’ & ‘Gomutra’.                         in ‘Parada samhitha’- 14/1-4                
} lots of ‘vida yogas are mentioned for various ‘Jarana’.
}Eg :- For ‘Bija jarana’-
}
 “MÇücÉlÉÉÌSaÉëxÉålÉiÉÏuÉëoÉÑoÉѤÉÉMüUÉÍhÉSìurÉÍhÉÌoÉQûÉÌlÉ MüjrÉiÉå |
  aÉlkÉ MüÉÇcÉlÉÉÌSaÉëxÉlÉå MÇü zÉÇZÉcÉÔhhÉïçÇ uÉÉ aÉÉåqÉÔ§Éæ:zÉiÉpÉÉÌuÉiÉqÉç ÌoÉQûÉå ArÉÇ eÉÉUhÉå ´Éå¸Éå oÉÏeÉÉlÉÉÇ SìÉuÉhÉå ÌWûiÉ: ||”
                                              ( Parada samhitha 14/1)
“¤ÉÉUæUqsÉæ¶Éç aÉlkÉÉkrÉæqÉÔï§Éæ¶Éç mÉOÒûÍpÉx¨ÉjÉÉ|
UxÉaÉëÉxÉxrÉeÉÏhhÉÉïjÉïçÇ iÉ̯QèûÇ mÉËUMüÐ̨ÉïiÉqÉç||”
                                          (RRS-8/83)
Prepared out of  yava kshara ,jambeeraswarasa  gandhaka & gomutra. 

eÉÉUhÉ ÌWû lÉÉqÉ mÉÉiÉlÉ aÉÉsÉlÉ urÉÌiÉUåMåühÉ aÉëÉxÉ bÉlÉ WåûqÉÉÌS aÉëÉxÉmÉÔuÉïMü mÉÔuÉÉïuÉxjÉÉ mÉëÌiÉmɳÉiuÉqÉç |
                                       (rasendra choodaamani )
                                               (Ayurveda prakasa )
  The process by which ‘Parada assimilates various metals as well as minerals without the procedures such as ,Galana, Patana etc & the ‘Parada’ remains as such without any change ie, no gain of weight as well as no loss of Wt.
 
 xÉÔiÉå aÉlkÉÉÌS ÌlɤÉåmÉɨÉiÉ̲ÍkÉ ÌuÉzÉåwÉiÉ:|
aÉlkÉÉkrÉÇ eÉÉrÉïiÉå rɨÉÑ eÉÉUhÉÇ iÉÌSWûÉåcrÉiÉå||
                                              (Rasatharangini – 5/100)
        
    It is the process of putting gandhakadi dhathus into the parada & there by subjecting them for degeneration with the help of various yantras such as valuka yantra , kacchapa yantra . 
}Jarana is a process of dissolving various ‘bijas’ in parada, there by make the parada capable of ingest or digest various ‘Bijas’ as well as for adding various pharmacological properties.
}
                                  SìÓiÉ aÉëÉxɤÉrÉåhÉåuÉ eÉÉUhÉqÉç
                         
    BEEJAM  - zÉÑ® xuÉhhÉïçÇ UÉæmrÉÇ oÉÏeÉÍqÉirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå ||
                                                         (   RRS – 8/73)                                                            
Importance of ‘Jarana
}To potentiate parada for rasayana & lohavada.
}The parada treated with jarana process should returns to its original form & appearance without being subjected to any patana & galana.
}After completion of jarana process, the parada should not gain weight then only it has to be considered as the process is completed.
}It has to be clarified that in jarana process parada does not essentially acquires disease curing property rather it is done to prepare parada suitable for further samskaras meant for lohavada (transformation process).
Jarana Bheda’- Types
}Bheda-1  (a) Bhuchari jarana
                  (b) Khechari jarana.
}  Bheda- 2  (a) Bala jarana.
                   (b) Vridha jarana.
}  Bheda- 3(a)  Samugha jarana.
                  (b)  Nirmugha jarana.
                  (c)  Vasanamugha jarana.
}Bhucharijarana of metals & minerals.
}Khecharijarana of ratna.
 
  ÌlÉqÉÑïZÉ eÉÉUhÉqÉç - ÌlÉqÉÑïZÉ eÉÉUhÉÇ mÉëÉå£üÉ oÉÏeÉÉSlÉålÉ pÉÉaÉiÉ:
                                                (RRS-8/72)

}Without making mouth bijas of specific quantity fed by parada

}Vasanamukha
aÉlkÉMÇü eÉÉUrÉåixÉÔiÉå SÉåsÉÉZrÉå mÉÔuÉïpÉÉÌwÉiÉå ||
 rÉl§Éå wÉÉåQûzÉ aÉÑhÉÇ UxÉ: xrÉɲÉxÉlÉÉqÉÑZÉ: ||”
                                         (Ananda kanda4/96)
  First  put gandhaka for jarana in parada after that 16 times swarasa of divyaoushadhis are taken in dola yantra as drava dravya and subject the parada for swedana…the process is called vasanamukha. 
Divyoushadhis

uÉeÉëÏ UqpÉÉ WûqxÉmÉÉSÏ ÍcÉgcÉMüÉ urÉbÉëmÉÉÌSMüÉ |
 qÉhQÕûMüÐ oÉÚWûiÉÏ mÉÑ„¡ûÉ MÑüqÉÉUÏ sÉÉÇaÉsÉÏ iÉjÉÉ ||
 xÉmÉÉï¤ÉÏ cÉÉÎalÉkÉqÉlÉÏ „¡ûmÉÑwmÉÏlSìuÉÉÂhÉÏ |
 wÉhQèeÉÉUÏ MüMüÉåïOûÏ ÌuÉZrÉÉiÉÉ ÌSurÉqÉÔÍsÉMüÉ ||”
                        (Rasaratnakara-12/53-55)
                                                                   (Ananda kanda  - 4/155-156) 
}Rakshasa vaktran :-
   “ÌSurÉÉæwÉÍkÉ xÉqÉrÉÉåaÉÉÎixjÉiÉ: mÉëMüOû MüÉå̹wÉÑ |
   pÉÑgeÉÏiÉÉÎZÉsÉ sÉÉåWûÉkrÉÇ rÉÉå AxÉÉæ UɤÉxÉuÉY§ÉÉlÉç||”
  
     
   parada which treated with divyaoushadhi    by keeping it in a musha & which was able to consume all types of metals and minerals is called rakshasa vaktran 
Steps of ‘ Jarana’(RRS-8/69)
 “aÉëÉxÉxrÉ cÉÉUhÉÇ aÉpÉåï SìÉuÉhÉÇ eÉÉUhÉÇ iÉjÉÉ|          CÌiÉ Ì§ÉÃmÉÉ ÌlÉÌSï¹É eÉÉUhÉÉ uÉUuÉÉÌiÉïMæü:||
 aÉëÉxÉ:ÌmÉhQû:mÉËUhÉÉqÉ:ÌiÉxÉë¶ÉÉZrÉÉrÉÉ:mÉUÉ:xqÉÚiÉÉ:|”
} Step 1-’Grasasya charanam’-putting beejas into
             parada -  ‘Grasa’.
}Step 2- ‘Garbha dravana’ – liquification of beejas in
             parada – ‘Pinda’.
}Step 3 –’jarana’ – ingestion of beejas by parada
            ‘parinama’.
Some terms…
 cÉÉUhÉÇ   -  “UxÉxrÉ eÉPûUå aÉëÉxÉ ¤ÉåmÉhÉÇ cÉÉUhÉÉqÉiÉ:|”
 aÉpÉïSìÓÌiÉ  -  “aÉëÉxÉxrÉ SìÉuÉhÉÇ aÉpÉåïaÉpÉïSìÓÌiÉÂSɾèSÉ |”
 

 oÉɽSìÓÌiÉ  – “oÉÌWûUåuÉ SìÓÌiÉÌ¢üirÉ bÉxÉlÉiuÉÌSMÇü ZÉsÉÑ |
             eÉÉUhÉÉrÉ UxÉålSìxrÉ oÉɽSìÓÌiÉÂcrÉiÉå |
                                                                                                                                                                                                   (RRS 8/ 77-79)

     Jarana phalam-( ayur:pra-1/108)
}Rasa jarana capable of sarva papakshaya (origins by birth as well as other way).
}If a person gets a chance for rasa jarana surely he will get a good knowledge about all procedures related to rasa.
}By performing rasa jarana & worshiping rasa the Physician may acquires ‘moksha’.
}Performing jarana is like worshipping ‘Shivalinga
}Doing ‘mardana’ over parada is like smearing the paste of chandana over fore head.
}
}Putting swarnadi beejas into parada is like
performing pooja or worshipping the parada.
How many days we put parada in agni for jarana that much thousand years that person may get ‘shiva sayujya’ and get a good life with all luxuries.
}Even if we put parada over agni for a single day he may get rid of papas of ‘aneeka jenma’ as well as in this life.
Jarana phalam’ 
(AYU:PRA-1/108-109)
}
xÉuÉï mÉmɤÉrÉå eÉÉiÉå mÉëÉmrÉiÉå UxÉeÉÉUhÉÉ |
iÉimÉëÉmiÉÉæ mÉëÉmiÉqÉåuÉ xrÉÉ̲¥ÉÉlÉÇ qÉÑÌ£ü sɤÉhÉqÉç |
qÉÉå¤ÉÍpÉurÉgeÉMÇü SåuÉÏ eÉÉUhÉ xÉÉkÉMüxrÉ iÉÑ||
ZÉsuÉxiÉÑ ÌmÉhQûMüÉ SåÌuÉ UxÉålSìÉå ÍsÉ…¡ûqÉÑcrÉiÉå |
qÉSïlÉÇ cÉlSlÉÇcÉæuÉ aÉëxÉÉ: mÉÔeÉÉÍpÉkÉÏrÉiÉå||
rÉÉuÉÌSlÉÉÌlÉ SåuÉåÍzÉ uÉÌ»ûxjÉå kÉÉrÉïiÉå UxÉ: |
iÉuÉSzÉxÉWûxÉëÉÍhÉ ÍzÉuÉsÉÉåMåü qÉWûÏrÉiÉå |
ÌSlÉqÉåMÇü UåxÉålSìxrÉ rÉÉå SSÉÌ¨É WÒûiÉÉzÉlÉÇ |
SìuÉÎliÉ iÉxrÉ mÉmÉÉÌlÉ MÑüuÉï³ÉÌmÉ ÍsÉmrÉiÉå |
 
} Jarana krama’(Rasen:Chinta-5/70)
(importance of Gandhaka jarana)

aÉlkÉMÇü eÉÉUrÉåimÉÔuÉïÇ rÉl§Éå MüŠmÉ xÉçÇ¥Måü
mɶÉɲæ eÉÉUrÉåSèurÉÉåqÉ WåûqÉmÉëpÉëÚiÉÏrÉÉ°uÉåiÉç
mɶÉɳÉÉaÉÉSÉrÉ xÉuÉåï eÉÉrÉïliÉå U¦ÉxɃ¡ûUÉ |
¢üqÉÉåArÉÇ ÌuÉkrÉiÉå xÉuÉï eÉÉUhÉÉxÉÑ xÉqzÉrÉqÉç |
ÌuÉlÉÉ aÉlkÉålÉ rÉå qÉirÉÉï: MÑüuÉïÎliÉ kÉÉiÉÑ eÉÉUhÉ||
¤ÉÑkÉÉ eÉÉrÉiÉå xÉÔiÉå eÉÉUrÉÎliÉ lÉç kÉÉiÉuÉ |
iÉxqÉÉiÉç aÉlkÉÇ mÉÑUÉ eÉÉrÉï: xÉÔiÉç uÉÌ»û ÌuÉuÉkÉïrÉå |

} }Gandhaka should subjected to JAARANA  first then otters such as HEMA, RAJATA,  then the other rasoushadis , then the RATNAs Respectively.

}Without gandhaka we cannot do the JAARANA .

}Without GANDHAKA the PARADA cannot get ‘KSHUTA’  for JAARANA of DHATUS.

}Due to the GANDHAKA JAARANA  the PARADA’S AGNI get increased.
According  to some acharya’s 

}In Anandakanda as well as parada samhitha there is reference that is
}
}aÉaÉlÉÇ eÉÉUrÉåimÉÔuÉïÇ xÉuÉïxÉiuÉÉlrÉiÉÉ: mÉUqÉç ||
                                ( Anadakanda 4/172  )
}
 aÉaÉlÉÇ eÉÉUrÉåiSÉSÉæ xÉuÉï xÉiuÉqÉiÉ: mÉUqÉç........
                               (Rasaarnava-11/8)
}
Why Abhraka as well as gandhaka added first for jarana ?
}Parada is considered as shiva theja  and  abhraka as well as gandhaka is considered as gauri thejas.
}Due to samana swabhavthwat they can interact easily and able to built a strong bond between them.
}Chemically mercury (Hg) being a large element,it contains lots of spaces between the orbits as well as electrons. So being a small element the sulphur can easily get into the vacant space and can form a strong bond between them.
 SåurÉÉUeÉÉæ pÉuÉåªlkÉ; kÉÉiÉÑ: zÉÑ¢Çü iÉjÉÉ ApÉëMüqÉç |          AÉÍsÉ…¡ûlÉå xÉqÉijÉÉåï ̲ÌmÉërÉiuÉÉcduÉUåiÉxÉ: ||
  ÍzÉuÉzÉÌ£ü xÉqÉÉrÉÉåaÉÉiÉç mÉëÉmrÉiÉå mÉUqÉç mÉSqÉç |
  rÉjÉÉ xrÉÉ‹ÉUhÉÉ uÉÌ»Çû iÉjÉÉ xrÉɪÒhÉSÉå UxÉ: ||”
             (Ayu; pra – 1/125-126)
 
} Gandhaka’ should be given as ‘grasa’ first during  ‘Jarana’.
The first jarana should be that of gandhaka with ‘kacchapa yantra’ ,after that ‘Abhraka’,’Swarna makshika satva’,dravyas like hema etc,after that naga,’Vanga’ & ‘ratna’.should  under go jarana respectively. This is the order in which jarana should be done.
Gandhaka Jarana
}First jarana.
}Important process in which ‘gandhaka’ is added into ‘parada’in different proportion or in equal proportion & allowed to burn in it with fire.
}The above shloka (jaranakrama) also highlights that due to ‘Gandhaka jarana’ the ‘parada’ acquires many pharmacological & therapeutically properties according to the proportion of gandhaka which was used for jarana.
}
}In ‘Ayur: prakasa:-
}Tulya guna gandhaka jaritha’ – 100 yimes powerful than simply purified parada.
}Dwiguna jaritha parada’ – ‘sarva kushtaharam
}Thriguna jaritha parada’ - ‘Jadya vinashana’.
}Chatur guna gandhaka jaritha parada’ – ‘vali palitha nasaka’.
} }Pancha guna gandhaka jaritha parada’ – ‘kshaya kshayakaram’.
}Shadguna gandhakajaritha parada’ – ‘sarvaroga haram’.
}So ‘Shad guna bali jaritha parada is considered as superior one.
}
     LuÉÇ mÉÑlÉ: mÉÑlÉ: aÉlkÉ wÉQèeÉÑhÉÇ eÉÉUrÉåSìÓiÉ: |
    aÉlkÉåeÉÏhÉåï pÉuÉåixÉÔiÉç xiÉϤhÉÉÎalÉ: xÉuÉï MüÉrÉï MÚüiÉç ||”
    (ayur: pra – 1/208)

Apparatus for ‘Gandhaka Jarana

}Most popularly used yantras are –
}Kacchapa yantra , kupi yantra, garbha yantra, musha yantra,bhudhara yantra,valuka yantra, Tula yanthra,Ishtika yantra etc.
Points to remember- ‘Gandhaka Jarana’.
}How the potency of parada increases during ‘Gandhaka Jarana’ ?
}How to add Gandhaka ?
}Heating time & temperature?
}Quantity of Gandhaka to be made Jaritha?

How their potency increases during ‘Gandhaka Jarana’ ?

}In ayur:prakasa 1/125-126 –
}Parada ,Gandhaka & Abhraka possess almost the same properties, hence they mixed each other they are likely to react greatly & on heating they may burn & leave their properties.
}This is more true in the case of ‘Gandhaka’.
}Hence according to the Gandhaka ‘s proportion more properties are in cooperated in parada.

How to add ‘Gandhaka’?

}Generally six times (shad guna) gandhaka is added & burnt with parada for its potentiation.
}It should be added in a phased manner.
}First add equal quantity(sama guna) of gandhaka & allow it to burn, when its jarana completed add some more amount & allow it to burn. In this way any amount of gandhaka can be added & allowed to burn.

Heating time & Temperature.
In ayur: prakasha – 1 /190

}The temperature of the apparatus should neither be very high nor be very low manner.
}Adjust it to ‘madhyamagni’(moderate fire) that is 350℃ - 400℃.
}Some scholars adviced to do Gandhaka jarana in kachakupiwrapped several times with rag & mud in order to maintain continuous heat, in this method heat should be given in ‘Mridhu’, ‘Madhya’ & ‘Tibraagni’manner. The time should be followed as 4Hrs for each agni.

Quantity of Gandhaka to be made ‘Jaritha’.

}Already mentioned that according to the quantity of gandhaka added and burnt the potency of the parada increases.
}If 6 times gandhaka is added the parada may develop the disease curing properties.
}If 100 times gandhaka is added the parada may develop ‘Vedha’(transformation power) & become useful for ‘lohavedha’.
}In Rasaretnakara it has been mentioned that ‘shad guna bali jaritha parada’ acquires the power of ‘shata guna bali jaritha parada

Conclusion}The process of Jarana is important in all aspect of rasa sasthra that is loha vadha & deha vadha.
}Being 13th samskara Jarana is capable of adding more pharmaceutical as well as chemical properties to the parada.
}Jarana is the basic process behind the whole samskaras comes after sandeepana samskara, that is from 9th-18th samskara.
} }In treatment point of view ‘gandhaka jarana’play a major role in eradicating almost all disease as well asit make the parada capable to digest almost all metals for the transformation of lower metal to the higher metal.

}‘shad guna bali jarithaparada has importance in both dhatu vada & dehavada.  

Editor of Ayurveda Treatment Methods and Practice

My Photo


A self- motivated Ayurvedic professional with extensive knowledge in the holistic health sciences.I had my B.A.M.S (Bachelor of Ayurveda medicine and surgery) from Vaidyaratnam Ayurveda Colleges Ollur, Thrissur and M.S (Ay) Shalya Tantra from Alvas Ayurvedic Medical College,Moodbidri. I have worked with Ashtavaidyan Alathiyur Narayanan Nambi in S.N.A Nursing home, Kottapuram ,Thrisssur.Also had a proven expertise as a monthly visiting physician in Kottakal Arya Vaidya Sala Agency, Khammam ,Anthra Pradesh in general medicine .Specialized in Ayurvedic surgical management of hemorrhoids with  Kshar soothra management and management of other anorectal disorders. I am also a well known blogger doing blogging for the last 5 years treated more than four thousand patients online.If you want my consultation contact me in my e-mail address pousepoulose @gmail.com

|| Satyameva Jayate ||

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवंतु

Place of Dr.Pouse Poulose Puthusserry

This is the google map view of my small village Kokkunnu.Its here I spent my childhood times.But now I am staying at thrissur at thaikkattussery.

Popular Posts

Blog Archive

Ayurveda Treatment & Practice